Ο εκτελωνιστής είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει την κατ΄ επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών δια λογαριασμό και ως αντιπρόσωπος του δικαιούχου του εμπορεύματος. Το πρόσωπο αυτό έχει πτυχίο εκτελωνιστού και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος η οποία του έχει δοθεί κατόπιν εξετάσεων που διενεργήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Εκτελωνιστικές εργασίες είναι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς, οι απαιτούμενες πάσης φύσεως διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών για την διακίνηση μέσω των τελωνείων, Αλλοδαπών και εγχωρίων εμπορευμάτων. Στις εκτελωνιστικές εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες για την διακίνηση των υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) κοινοτικών εμπορευμάτων.

 

Εισαγωγή αγαθών

1. Ως εισαγωγή αγαθών, κατά την έννοια του άρθρου 2, θεωρείται:

α) Η είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ή προκειμένου για αγαθά υπαγόμενα στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ʼνθρακα και Χάλυβα, που δεν βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

β) H είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών προερχόμενων από τρίτες χώρες, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην περ. α΄.

2. Η εισαγωγή αγαθών πραγματοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον τα αγαθά βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας κατά το χρόνο της εισόδου των στο εσωτερικό της Κοινότητας.

3. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 2, αν τα αγαθά, που εμπίπτουν στην περ. α΄ της παρ. 1, έχουν υπαχθεί από τη στιγμή της εισόδου των στο εσωτερικό της Κοινότητας σε ένα από τα καθεστώτα, που αναφέρονται στα εδ. αα΄ και ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 25, σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς ή σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, η εισαγωγή των αγαθών αυτών πραγματοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον τα αγαθά αυτά εξέρχονται από τα καθεστώτα αυτά στο εσωτερικό της χώρας.

Επίσης, αν αγαθά που εμπίπτουν στην περ. β΄ της παρ. 1 έχουν τεθεί από το χρόνο της εισόδου τους στο εσωτερικό της Κοινότητας στα καθεστώτα προσωρινής εισαγωγής ή εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61, η εισαγωγή των αγαθών αυτών πραγματοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον τα αγαθά εξέρχονται από τα καθεστώτα αυτά στο εσωτερικό της χώρας.

 

 Εξαγωγή αγαθών

Η εξαγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα θεωρείται ως τελωνειακό καθεστώς.

Το καθεστώς της εξαγωγής αφορά την έξοδο κοινοτικών εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με προορισμό τρίτη χώρα. Η έξοδος αυτή προσδίδει σε κοινοτικά εμπορεύματα το χαρακτήρα μη κοινοτικών εμπορευμάτων.Αυτό συνεπάγεται την εφαρμογή των διατυπώσεων εξαγωγής, περιλαμβανομένων, όπου εφαρμόζεται, την καταβολή των δασμών εξαγωγής ή επιστροφών εξαγωγής και την εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής, π.χ. προσκόμιση των αδειών εξαγωγής, απαγορεύσεις, περιορισμοί κλπ.

Οποιαδήποτε αναφορά σε δασμούς εξαγωγής έχει θεωρητική σημασία για το λόγο ότι στην πράξη τέτοιοι δασμοί δεν επιβάλλονται, αφού τα κράτη μέλη επιδιώκουν να αυξήσουν τις εξαγωγές τους.

 

Η εξαγωγή εμπορευμάτων απαλλάσσεται από την καταβολή ΦΠΑ και φόρων κατανάλωσης.

 

Άμεση και έμμεση εξαγωγή

 Η εξαγωγή εμπορευμάτων από το έδαφος της Κοινότητας δυνατόν να είναι άμεση ή έμμεση.

Άμεση εξαγωγή πραγματοποιείται στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας απευθείας σε τρίτη χώρα.

Έμμεση εξαγωγή πραγματοποιείται, όταν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας μέσω άλλου κράτους μέλους. Στην περίπτωση της έμμεσης εξαγωγής το αντίτυπο 3 της διασάφησης εξαγωγής συνοδεύει το εμπόρευμα στο τελωνείο εξόδου. Εφόσον υπάρχει ενιαίος τίτλος μεταφοράς εμπορευμάτων, τότε το τελωνείο εξαγωγής ενεργεί και ως τελωνείο εξόδου με την επίθεση της σφραγίδας EXPORT στα φορτωτικά έγγραφα. Η επίθεση της σφραγίδας EXPORT συνιστά ένδειξη ότι οι διατυπώσεις εξαγωγής έχουν πραγματοποιηθεί στο τελωνείο εξαγωγής με αποτέλεσμα το τελωνείο εξόδου να επιτηρεί μονό την φόρτωση των εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις:

Ως τελωνείο εξαγωγής θεωρείται το τελωνείο στο οποίο πρέπει να ολοκληρώνονται οι διατυπώσεις προκειμένου τα εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας να λάβουν τελωνειακό προορισμό ή χρήση, όπως επίσης και οι κατάλληλοι έλεγχοι βάσει των κινδύνων. 

Ως τελωνείο εξόδου θεωρείται το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα πριν εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και στο οποίο υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους όσον αφορά την εφαρμογή των διατυπώσεων εξόδου και τους κατάλληλους ελέγχους βάσει των κινδύνων. Τελωνεία εξόδου είναι τα Τελωνεία.

Λειτουργία του καθεστώτος εξαγωγής
Η διαδικασία εξαγωγής προβλέπει δυο στάδια:

Κατ αρχή ο εξαγωγέας/διασαφιστής προσκομίζει τα εμπορεύματα, τη διασάφηση εξαγωγής και, οπού απαιτείται, άδεια εξαγωγής στο τελωνείο εξαγωγής που είναι αρμόδιο για τον τόπο που είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας ή όπου τα εμπορεύματα συσκευάζονται ή φορτώνονται για εξαγωγή. Το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα και η άδεια εξαγωγής χορηγεί άδεια παραλαβής προς εξαγωγή υπό τον όρο ότι εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στην ίδια κατάσταση στην οποία βρίσκονται κατά τον χρόνο της αποδοχής της διασάφησης.

Κατόπιν η διασάφηση εξαγωγής και τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο τελωνείο εξόδου, το οποίο ικανοποιείται ότι τα εμπορεύματα που έχουν προσκομιστεί ανταποκρίνονται στα εμπορεύματα που καλύπτει η διασάφηση και επιβλέπει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της διαδικασίας εξαγωγής γίνεται διάκριση μεταξύ :

 • του διασαφιστή, δηλαδή του προσώπου που προσκομίζει τα εμπορεύματα στο τελωνείο και υποβάλλει τη διασάφηση εξαγωγής και το οποίο δυνατό να εκπροσωπηθεί από άλλο πρόσωπο· και
 • του εξαγωγέα, δηλαδή του προσώπου για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής και που είναι ο ιδιοκτήτης των εμπορευμάτων κατά το χρόνο αποδοχής της διασάφησης. Στις περιπτώσεις όπου η ιδιοκτησία ή το παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης ανήκει σε πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός της Κοινότητας, το συμβαλλόμενο μέρος που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα θεωρείται ότι είναι ο εξαγωγέας

 

Η υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς εξαγωγής αρχίζει με την υποβολή διασάφησης εξαγωγής στο τελωνείο του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την εποπτεία του εξαγωγέα ή στο τελωνείο όπου τα εμπορεύματα συσκευάζονται ή φορτώνονται στο μέσο μεταφοράς με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εξαγωγή.

Διασάφηση εξαγωγής απαιτείται για:

 

 • εμπορεύματα που εξάγονται σε χώρες εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, συμπεριλαμβανόμενων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), δηλαδή Ισλανδίας, Νορβηγίας, Ελβετίας & Λίχτενσταϊν·
 • εμπορεύματα που αποστέλλονται προς τα ειδικά εδάφη που ανήκουν μεν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αλλά όχι στο φορολογικό έδαφος της Κοινότητας (Μαρτινίκα, Γαλλική Γουιάνα, Γουαδελούπη, Ρεουνιόν, Κανάρια Νησιά, Νησιά Τσάνελ, Νησιά ‘Αλαντ)·
 • εμπορεύματα που υπάγονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), δηλαδή επιδοτούμενα.

 

Η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται στο Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (ΕΔΕ). Ο διασαφιστής, ή ο μόνιμος αντιπρόσωπος του, έχει υποχρέωση να γνωρίζει σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής:

 • ότι η υποβολή στο τελωνείο διασάφησης την οποία έχει υπογράψει ο ίδιος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ισοδυναμεί με δέσμευση όσον αφορά: τις απαραίτητες θέσεις και ενδείξεις συμπλήρωσης της διασάφησης σύμφωνα με το καθεστώς εξαγωγής στο οποίο ζητά να υπαχθούν τα εμπορεύματα·
  • την ακρίβεια των στοιχείων της διασάφησης·
  • τη γνησιότητα των στοιχείων της διασάφησης·
  • τη γνησιότητα των επισυναπτομένων εγγράφων· και
  • γενικά την τήρηση κάθε υποχρέωσης όσον αφορά την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο εν λόγω καθεστώς
 • τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται στη διασάφηση, των οποίων η προσκόμιση είναι απαραίτητη για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το καθεστώς εξαγωγής
 • ότι, όταν εμπορεύματα για τα οποία έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις εξαγωγής δεν έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της κοινότητας, ο εξαγωγέας ενημερώνει άμεσα το τελωνείο εξαγωγής και επιστρέφει το αντίτυπο 3 της σχετικής διασάφησης.

 

Customs Broker


Customs Brokers are licensed by the Greek Treasury Department to help Business import and export internationally. Customs Brokers are trained with all the customs laws and paperwork necessary to get your products through GR. Customs.Under Section 718 of the Customs Act only a licensed customs broker may pay any duties fees and account for products.

 

When it comes to importing/exporting from anywhere in the world, the first question clients ask me is: How do I clear goods at a border? The answer is that at Ektelco we know the rules and regulations of the country you wish to import/export goods from and can get the job done safely, fast and economically. This will allow you to focus on selling the merchandise, getting paid or both

 

Ektelco assists with documentation (both offline and online), country specific rules and regulations, calculation of duties and related taxes, if any, and payments to the custom. We ensure that your goods are cleared through customs in a timely, seamless and economical fashion. This service is provided for a reasonable fee.

 

As experts we typically handle issues concerning entry/exit procedures, classification issues such as the Harmonized Tariff Classification System, tariff treatments and trade agreements, compliance, valuation and classification of goods, assessment of duties, marking of imported goods, duty drawbacks and refunds, anti-dumping and countervailing duties, Foreign Trade Zones, and record keeping, if needed.

 

Our obligation is to comply with regulatory and statutory requirements on behalf of an importing client.

 

Not all brokers can process entries nationwide, meaning at any customs port of unloading, nor can all prepare and process the paperwork required by Customs, the Food and Drug Administration and the Department of Agriculture .

 

Finally, check whether you require a license, a permit to import certain goods or special additional paperwork. Ektelco can help you with this aspect of importing/exporting goods as well.

 

You've been on a buying trip and collected unique items that you want to sell in Greece. Or, without even leaving your desk, you've discovered a more inexpensive source of supplies for your business out of the country. Starting an import business is the next logical step.

 

This "mini-guide" to importing/exporting in Greece will get you started.

 

1) If you don't already have a business, you will need to start a business before you can start importing/exporting into and from Greece.

 

2) Get a business number.

 

A business number registers you for an import/export tax account with the Greek IRS.

 

3) Get the information you need about the goods you're going to import.

 

Besides having an accurate description of the goods you plan to import, you also need to be sure that they can even be imported into Greece.

 

4) Calculate how much duty and tax you will have to pay.

 To do this, you need to know:

 • the tariff classification
 • applicable tariff treatment
 • rates of duty and
 • tax payable when importing goods.
 • Packing list - Prepared by the exporter, this describes the goods in detail.
 • Bill of Lading - Issued by the exporter to a carrier, this describes the goods to be shipped, acknowledges their receipt and sets out the contract for the goods' transport.
 • Commercial Invoice - The document from which you pay the exporter.
 • Certificates of Origin if necessary - These verify where various materials and parts originated and are necessary for goods eligible for favourable tariff treatment under particular trade agreements.

 

The tariff classification is a ten digit number used to determine the rate of duty payable when importing. You can find both the tariff classification number and the rate of duty by consulting the Customs Tariff.

 

5) Customs Broker

We will obtain and prepare the customs release documents needed by the customs, arrange payment of customs duties and taxes, obtain the release of imported/exported goods and generally make it easier to navigate the customs maze.

 

6) Place your order with your chosen exporter (also known as the shipper or vendor).

 

Besides shipping the goods, the exporter is responsible for getting the documentation together for sending the goods to Greece

 • Packing list - Prepared by the exporter, this describes the goods in detail.
 • Bill of Lading - Issued by the exporter to a carrier, this describes the goods to be shipped, acknowledges their receipt and sets out the contract for the goods' transport.
 • Commercial Invoice - The document from which you pay the exporter.
 • Certificates of Origin if necessary - These verify where various materials and parts originated and are necessary for goods eligible for favourable tariff treatment under particular trade agreements.

 

JoomShaper